Voor een vrij Palestina

Brief aan bewindslieden over de Israelische staatsterreur

Aan:
drs M.J.M. Verhagen
Minister van Buitenlandse Zaken

drs A.G. Koenders
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

drs F.C.G.M. Timmermans
Staatssecretaris voor Europese Zaken

Ministerie Van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB ‘s-Gravenhage

onderwerp Israëlische staatsterreur
ref. mijn brief d.d. 23 april 2007, lezing door Mohammed Omer

‘s-Gravenhage, 21 juni 2007

Geachte Bewindslieden,

Mijn voorstel vervat in de brief in referte om Mohammed Omer zijn lezing te laten houden binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd namens U door Plv. Dam afgewezen. Ook een herhaald voorstel, naar aanleiding van de weigering Minister President Haniyeh een visum te verlenen, mocht geen positieve reactie krijgen.

De Internationaal Secretaris van het CDA, het CDA Wetenschappelijk Instituut en de CDJA zagen evenmin de noodzaak in kennis te nemen van de verslagen uit Gaza door de onafhankelijke journalist Omer. De heer Ormel en mevrouw van Gennip waren niet aanwezig tijdens zijn presentatie voor de Vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.
De Internationaal Secretaris van de PvdA en de Wiardi Beckman Stichting [die geen internationale afdeling kent (sic)] toonden geen belangstelling. De afspraak met de Jonge Socialisten werd enige uren tevoren afgelast. Er waren welgeteld twee aanmeldingen binnengekomen en het Bestuur had andere dringende bezigheden. De heer M. van Dam was aanwezig bij de presentatie in de Vaste Kamercommissie en toonde veel belangstelling.

Andere politieke partijen, waaronder met nadruk de VVD, hadden wel het belang van de inbreng van Omer onderkend. Zijn, in het land 15 maal gehouden, lezing werd met grote belangstelling, om niet te zeggen met ontsteltenis en verontwaardiging, gevolgd. Een van de hoofdthema`s van de presentatie was het dagelijkse, veelsoortige en meedogenloze terrorisme van de Israëlische staat.

De treurige conclusie moet zijn, dat de twee grootste regeringspartijen, waaronder hun eerstverantwoordelijke bewindslieden, met uitzondering van de heer Van Dam geen enkele belangstelling toonden. Sterker nog, de indruk werd bepaald gewekt, dat zij van de feiten geen kennis willen nemen.

Het incident van Screbenica zal in historisch perspectief gezien worden als een incident op het schoolplein in verhouding tot hetgeen Israël al decennialang wordt toegestaan. Mocht de Nederlandse regering het Israëlische bewind blijven steunen, gedogen en direct en indirect de onderdrukking financieren, maakt zij zich steeds meer medeplichtig aan volkenmoord.

Inmiddels heeft de legitiem gekozen, vrede nastrevende Hamas-regering het gezag in Gaza overgenomen van het corrupte en incapabele Fatah. Deze zogenaamde ‘gematigde’ gesprekspartner wordt nu de middelen van de VS en de EU toevertrouwd. Gewoontegetrouw zal een groot deel verdwijnen in private zakken. Zoals te verwachten was, wordt de bevolking nu met steun van de VS en de EU op Middeleeuwse wijze nog erger uitgehongerd dan eerder het geval was en komen uit Israël de meest verontrustende berichten dat de Israel Defence Forces binnen enige weken de volgende ronde van de genocide campagne in volle hevigheid op het Palestijnse volk van Gaza in zal zetten.

Bijgesloten bied ik U drie documenten aan.

Het eerste is de DVD met Omer’s beeldmateriaal met betrekking tot Gaza. De video’s en foto’s zijn als zodanig schokkend. Echter, deze dienen vooral als ondersteuning van zijn gesproken teksten. Daarom zeggen bepaalde foto’s wellicht weinig zonder zijn toelichting. Mocht daar behoefte aan bestaan, ben ik altijd bereid deze nadere informatie verschaffen.

Voorts treft U de DVD ‘The Iron Wall’ aan. Deze geeft een gruwelijk beeld van de Israëlische misdaden, begaan door kolonisten en leden van de Israel Defence Forces op de Westelijke Jordaanoever.

Tenslotte bied ik U aan een publicatie van – onder andere – de American Educational Trust, de organisatie waarvoor Mohammed ook schrijft en zijn foto’s publiceert. De titel is “Remember These Children and countless others ….”. Daarin wordt met grote nauwgezetheid voor de periode september 2000 tot maart 2007 de gevallen van moord op kinderen door Israëlische en Palestijnse zijde geregistreerd. Geheel uit vrije wil en op grond van eigen keuze heeft de Staat Israël in die periode 943 kinderen vermoord. Lijdend onder de niet-aflatende onderdrukking hebben niet-officiële Palestijnse groeperingen uit wanhoop 118 kinderen vermoord. De verhouding is dus ongeveer 9 : 1.

Vele organisaties van faam hebben al uitvoerig en goed gedocumenteerd over de misdaden van het Israëlische regime gerapporteerd. Daaronder bevinden zich het Rode Kruis, de Wereldbank, de rapporteur aan de VN-Raad voor de mensenrechten (voormalig rechter van het Internationale Gerechtshof, John Dugard), Amnesty International, Human Rights Watch.

Ik breng ook in herinnering, dat het studenten – recent in het gezelschap van Minister Verhagen in Israël en op de Westelijke Jordaanoever – was opgevallen, dat de door Palestijnse zegslieden gepresenteerde Israëlische onderdrukkingsmethoden ook werden aangetroffen in het Holocaust Museum.

Mocht dit alles nog niet overtuigend genoeg zijn, dan bieden de drie bijgesloten documenten ruime onderbouwing voor de decennialange terreur uitgeoefend door de Israëlische Staat, met steun van de ‘Westerse wereld’, waaronder volmondig Nederland.

Ik besluit deze brief met een citaat van een overlevende van Auschwitz:

“Het Palestijnse volk bewust uitmoorden is genocide van de ergste soort, maar het volk door belegering, uithongering en onderdrukking ertoe te brengen zichzelf te vernietigen doet de verantwoordelijkheid op het laagst denkbare morele niveau belanden. De Palestijnen zitten immers als ratten in te grote dichtheid met beperkt voedsel in kooien gepropt. Het is aangetoond dat deze elkaar wederzijds gaan vermoorden. Dat is ook de opzet, zodat de Israëliërs dit vuile werk niet zelf hoeven te doen”. (Hajo Meyer in Vredesspiraal van maart 2007)

Hoogachtend,

Jan J. Wijenberg
oud-ambassadeur
Bestuurslid
Stichting Stop de Bezetting

ps. Zoals in het verleden steeds gebeurde heeft Minister Verhagen, naar ik mag aannemen, tijdens zijn bezoek aan Israël en de Bezette Gebieden natuurlijk uit respect voor het internationale recht een bezoek aan Orient House gebracht. Het zal toch niet zo zijn, dat de voormalige burgermeester van West Jeruzalem, Olmert, die destijds Oost Jeruzalem wederrechtelijk aan de Palestijnen ontstal, hem van dat bezoek heeft kunnen weerhouden?

JJW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *