Welkom

Welkom op de site van Stichting Stop de Bezetting. We horen graag van u wat u vindt van deze site en onze activiteiten. Schrijft u zich vooral in en laat uw steun zien. Hieronder vindt u onze doelstellingen. Door lid te worden heeft u de mogelijkheid om op bepaalde delen van de site in te loggen die alleen voor leden toegankelijk zijn. U kunt berichten, nieuws of agendapunten toevoegen.

Ook beschouwen we uw inschrijving als steunbetuiging aan de doelstellingen van de Stichting. We verzoeken u daarom uw inschrijving zo volledig mogelijk te doen en bij voorkeur onder uw eigen naam. Hoe meer leden, hoe meer kracht de Stichting kan ontwikkelen om ook in Nederland de strijd voor een vrij Palestina te kunnen voeren!

Stop de bezetting

Al bijna 40 jaar lang bezet de staat Israël de Palestijnse gebieden. Deze bezetting vind plaats ondanks het feit dat de Verenigde Naties die in een groot aantal resoluties heeft veroordeeld. De bezeting brengt ernstig lijden toe aan met name de Palestijnse bevolking.

Het is geen vraagstuk van joden versus niet-joden, maar van expansionistische Israëlische staatspolitiek versus de internationale rechtsorde. Israël negeert de resoluties van de Verenigde Naties inzake de bezetting en schendt structureel de internationale conventies waaraan een bezettende mogendheid zich te houden heeft.

Deze situatie roept over en weer geweld op. Om het conflict te de-escaleren en om meer leed aan beide zijden te voorkomen is het de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap overgaat tot actie en Israël onder druk zet om de bezetting te beëindigen.

De Europese Unie heeft de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om zelfstandig en in Europees verband bij te dragen aan het herstel van de vrede en van de internationale rechtsorde in het Midden-Oosten. Europa heeft een sterk machtsmiddel in de vorm van het associatieverdrag met Israël. Dat verdrag biedt Israël aanzienlijke financiële voorrechten, en de werking ervan kan, bij ernstige schending van mensenrechten, worden opgeschort.

Zowel de Palestijnen als de Israëliërs willen vrede en vrijheid. Vrede en bezetting gaan niet samen. Stop de Bezetting wil een levensvatbare en veilige staat Palestina, een staat Israël binnen veilige grenzen, en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen.

Wij ondertekenaars hebben uiteenlopende politieke, religieuze en etnische achtergronden. Wij hebben verschillende ideeën over de problematiek en de weg naar vrede in het Midden-Oosten. Maar allen zijn wij het eens over:

Israël terug uit alle sinds 1967 bezette gebieden en uitvoering van alle VN-resoluties ter zake.

Daartoe doen wij gezamenlijk de volgende oproep aan:

  • de Europese nationale parlementen en het Europees Parlement om deze verklaring te onderschrijven;
  • de regeringen en de Europese Commissie om zich krachtiger voor dit doel in te zetten en daartoe onder andere bovengenoemde middelen aan te wenden;
  • iedereen om deze oproep te ondertekenen en daar bekendheid aan te geven.

End the occupation

For 40 years, the State of Israel has been occupying the Palestinian territories despite the large number of UN resolutions that clearly prohibit it. The occupation has had devastating consequences for both sides and has brought extensive suffering to the Palestinian people.

This is not about Jews against non-Jews, but about an expansionist policy of the State of Israel that clearly violates international law. Israel pays no heed to the UN resolutions concerning the occupation and structurally violates the international conventions to which an occupying nation is bound.

Needless to say, this violence does nothing more than provoke more violence. To de-escalate the conflict and prevent even more suffering on both sides, it is high time that the international community take action and put pressure on Israel to bring the occupation to an end.

The European Union has the ability and the responsibility, on its own and in a European context, to contribute to the restoration of peace and the reinstatement of international law in the Middle East. Europe has a strong instrument in its association treaty with Israel. This treaty offers Israel considerable financial benefits and can, in the event of serious human rights violations, be suspended.

Both the Palestinians and the Israelis want peace and freedom. Peace and occupation cannot co-exist. We want a viable and secure State of Palestine, a State of Israel with secure borders, and a just solution for the Palestinian refugees.

We, the undersigned, have different political, religious and ethnical backgrounds. We have different ideas about the problem and the road to peace in the Middle East. But we do all agree on one thing:

Israel must leave all of the territories it has been occupying since 1967 and respect all of the relevant UN resolutions.

To this extent we jointly call on:

  • the national European parliaments and the European Parliament to sign this declaration;
  • the national Governments and the European Commission to increase their commitment to this cause and to enforce the instruments mentioned above;
  • all people to sign this declaration andspread the word.